ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

ETICKÝ KODEX

ETICKÝ KODEX společnosti Adoco s.r.o.
Motto: „Dodržování našich hodnot v každodenním životě vytváří důvěru mezi kolegy, partnery a
zákazníky, buduje hrdost a posiluje náš úspěch nejen v podnikání.“

ÚVOD
Etický kodex společnosti Adoco s.r.o. je založen na našich hodnotách, které představují soubor
přesvědčení, kterými se řídí naše kroky.
Naše hodnoty nás zavazují k tomu, abychom jednali v souladu s etickými zásadami na nejvyšší úrovni,
a abychom dělali obchody odpovědným a udržitelným způsobem.


Ve všem, co děláme, by se měly odrážet naše hodnoty:
1. Záleží nám na životě:
Pracujeme pouze bezpečně. Všímáme si všech nebezpečných situací. Pečujeme o zdraví, dbáme na
životní prostředí. Naše provozy řídíme ekologickým způsobem. Chováme se odpovědně vůči
budoucím generacím.
2. Jednáme eticky a transparentně:
Podnikáme čestně a transparentně. Rozvíjíme pracovní prostředí, kde každý může otevřeně vyjádřit
svůj názor.
3. Buďme lepší společně:
Chceme se zlepšovat ve všem, co děláme. Jsme společnost, která se neustále učí a sdílí své odborné
znalosti. Jsme hrdí na naši společnost a naši činnost.
Využíváme rozmanitost (diverzitu) k tomu, abychom dosáhli těch nejlepších výsledků. Rozvíjíme
firemní kulturu, která je vstřícná, kde jsme vůči sobě otevření, loajální a féroví, navzájem si
důvěřujeme a prokazujeme si úctu.
4. Jsme tu pro naše zákazníky:
Pomáháme našim zákazníkům, aby byli úspěšní ve svém podnikání. Snažíme se porozumět jejich
potřebám a potřebám jejich klientů. Jsme tu proto, abychom jim pomohli proměnit jejich vize ve
skutečnost. Kvalita a výkon rozhodují o úspěchu a budoucnosti nás všech.

ZÁVAZEK
Pro firmu Adoco s.r.o. a její zaměstnance je zásadní dodržovat zákony, jednat v souladu s morálními a
čestnými principy a vždy nést zodpovědnost za své chování.
Etický kodex je vodítkem pro dodržování morálky a etiky. Je „pomocníkem“ pro správné chování ve
vztahu jak k externímu okolí (společnost, zákazník, dodavatel, konkurence, atd.), tak i k internímu (k
zaměstnancům a naopak) a také k přírodě.
Etický kodex neobsahuje odpověď na všechno a nezabývá se každou etickou otázkou, která může v
realitě nastat, a proto pokud si zaměstnanec není jist důsledky svého jednání, požádá o radu například
svého nadřízeného.
Etický kodex je jedním ze základních dokumentů společnosti Adoco s.r.o., kterým se dobrovolně
zavazuje dodržovat stanovená pravidla. Je závazný pro všechny její zaměstnance.
Naše firma po svých zaměstnancích požaduje, aby:
Nejednali v rozporu se zájmy zaměstnavatele.
Řádně hospodařili se svěřenými prostředky a v mezích možností chránili majetek firmy.

Informace získané během výkonu práce nevyužívali a nezneužívali k osobnímu prospěchu a ani pro
žádný jiný účel, než byly určeny.

VZTAH K ZÁKAZNÍKŮM
Společnost se ke svým zákazníkům chová poctivě a v souladu s morálními a čestnými principy.
Adoco s.r.o. a její zaměstnanci se zavazují naplňovat či překonávat očekávání zákazníků a dodržovat
opatření při komunikaci se zákazníky, vyřizování reklamací a stížností, záležitostí z oblasti
marketingu, či výrobků.
Kvalita produktu a služeb: Společnost vnímá kvalitu jako stálé uspokojování požadavků a očekávání
zákazníka tím, že mu dodává produkty a služby nejvyšší kvality při současně vhodném načasování.
Čestná komunikace: Ve vztahu k zákazníkovi společnosti nezáleží pouze na kvalitě výrobků a
poskytovaných služeb, ale také na kvalitě a důvěryhodnosti poskytovaných informací ať už
zákazníkům nebo celé veřejnosti.
Poskytované informace o výrobcích a službách, včetně jejich dostupnosti musí být užitečné a přesné.
Informace také musí být prezentovány poctivým a čestným způsobem a vhodnými komunikačními
prostředky.


ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Péče o životní prostředí patří mezi jednu z hlavních priorit firmy Adoco s.r.o. Činnost naší firmy vždy
a všude maximálně respektuje a dodržuje zákony a regulační opatření pro ochranu životního prostředí.
Naším základním principem je respektování a péče o tělesné a duševní zdraví všech lidí a ochrana
životního prostředí při všech činnostech a aktivitách společnosti Adoco s.r.o., a to i v přeneseném
smyslu.
Každý zaměstnanec společnosti má zásadní úlohu pro dosahování výše uvedených závazků ve vztahu
k životnímu prostředí, zdraví, bezpečí atd.


OBČANSKÁ SPOLEČNOST, LIDSKÁ PRÁVA
Společnost respektuje důstojnost a lidská práva každého jednotlivce.
Povinností společnosti je, aby dodržovala lidská práva v souladu s Listinou lidských práv a svobod, a
to nejen na pracovišti, ale i v rámci sféry vlivu společnosti.
Je zakázána diskriminace na jakékoliv pracovní pozici společnosti, a to diskriminace na základech
rasy, národnosti, pohlaví, věku, náboženství, sexuální orientace nebo kterékoliv zákonem chráněné
charakteristiky.
Společnost odsuzuje využívání nucené práce a vykořisťování dětí (dětskou práci) a dodržování tohoto
principu očekává také od dodavatelů a zákazníků.
Chceme podporovat místní komunity, pomáhat potřebným, a to jak dary, tak i využitím našeho času a
odborných znalostí.


ZVÝŠENÁ POZORNOST NA PROBLÉM
Rozhodne-li se někdo ohlásit možný problém, může zůstat v anonymitě. Stačí zaslat informaci na mail:
melek@adoco.cz, nebo poštou na Adoco, A.Dvořáka 5, Třebíč, 674 01 (sběrné místo).
Pokud se rozhodne pro neanonymní hlášení, společnost využije všechny dostupné prostředky k utajení
identity.
I proto je nutné počítat s tím, že nebude například možné podat informaci o výsledku vyšetřování.
Společnost bere všechna hlášení o možném nevhodném chování vážně a provede diskrétní šetření s
cílem zjistit, zda došlo k porušení Etického kodexu a případně provede nápravná opatření.
Kdokoliv bude v souvislosti s prováděním vyšetřování dotazován, měl by plně spolupracovat a čestně
a pravdivě zodpovídat položené otázky.

Společnost si cení pomoci zaměstnanců, kteří identifikují jakékoliv situace, kterým by se společnost
měla více věnovat.
Jakákoliv odveta či msta vůči zaměstnanci, který čestně upozorní na možný problém, znamená
porušení Etického kodexu.
Upozornění na problematickou situaci či účast na vyšetřování nesmí být důvodem pro nepřátelské
chování vůči danému zaměstnanci - jedná se zejména o sesazení z dané pracovní pozice, ztrátu výhod,
hrozby, obtěžování, šikanu a diskriminaci.
Pokud se kdokoliv domnívá, že je obětí výše uvedeného nepřátelského chování, nechť toto nahlásí
svému nadřízenému.
Společnost bude chránit jakéhokoliv zaměstnance, který čestně upozorní na problematickou situaci.
Za porušení Etického kodexu se rovněž považuje záměrně nepravdivé a nečestné hlášení, případně
lhaní při vyšetřování, rovněž vměšování se či odmítnutí spolupráce při vyšetřování.
Čestné ohlášení nemusí znamenat, že jej vyšetřování potvrdí zcela či částečně, nicméně každé hlášení
musí být v souladu s vírou, že poskytovaná informace je přesná a pravdivá.
VÝZVA
Vyzývám vás, abyste podporovali libovolné charitativní aktivity, zúčastňovali se dobrovolných akcí na
podporu potřebným, či jakkoliv svým každodenním chováním nebo dobrovolnickou aktivitou
přispívali k ochraně přírody, životního prostředí nebo podpoře místní komunity.
KDO, když ne MY! KDE, když ne tady! KDY, když ne TEĎ!... můžeme přispět k zachování světa v
přijatelném stavu pro naše děti!
Už jste někdy přemýšleli nad možností vést zájmový kroužek (hasičský, zdravotnický, ap.), hrát
divadlo pro své spoluobčany nebo opuštěné děti, zúčastnit se brigády úklidu obce, poskytnout dary
dětskému domovu či jiným potřebným, nakoupit invalidní sousedce, adoptovat na dálku dítě v Africe,
darovat obnošené oblečení potřebným, napéct cukroví do domova důchodců, stát se pravidelným
dárcem charitativní organizace, sázet zeleň pro blaho obce nebo o tisíci jiných aktivitách?
Nechť je pro současný rok dalším impulsem k rozvoji těchto aktivit!
Pakliže se s námi budete chtít podělit o své aktivity, příspěvky, činy nebo zážitky spojené s charitou,
dárcovstvím, ochranou přírody či komunitní činností, budeme rádi. Využijte naši nástěnku pro
pozvánku k zajímavé aktivitě nebo se pochlubte fotografiemi z již proběhlé akce a čeká vás
překvapení….


Děkuji za dodržování našeho Etického kodexu.


Pavel Melek                                                                                              V Ořechově 1.4.2020
jednatel Adoco s.r.o.

 

 

 

Ke stažení

 

« zpět na seznam článků

Jsme distributoři značek

 • Londog
 • Londog Shoes
 • K-up
 • Nano
 • Profi
 • Russell Collection
 • Fruit of the Loom
 • Kariban
 • Kimood
 • Stedman
 • JHK
 • TeeJays
 • WK
 • ProAct
 • Londog Transfer
 • Russell
 • Londog Causal
Filtr

Výrobky

Filtr

Značky


Barvy

Loading...

Zákaznické centrum

Zákaznické centrum (informace o výrobcích, objednávkách, rozměrech, velikostech atd.) jsou určeny pouze pro aktivní zákazníky 1textil.

Nakoupili jste na 1textil za poslední 3 měsíce, jste přihlášení a přesto je pro vás Zákaznické centrum nedostupné?

Kontaktujte nás prosím na info@1textil.cz

xxxx

Zákaznické centrum (informace o výrobcích, objednávkách, rozměrech, velikostech atd.) jsou určeny pouze pro aktivní zákazníky 1textil.

Nakoupili jste na 1textil za poslední 3 měsíce a přesto je pro vás Zákaznické centrum nedostupné?

Kontaktujte nás prosím na info@1textil.cz